Khoa Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3843105    Email: gdtc@pyu.edu.vn
Copyright © 2016 - Trường Đại học Phú Yên. All Rights Reserved